Operativni sistemi 1

 

 

Početna

Predavanja

Vežbe

Rokovi

Kolokvijumi

Projektni zadatak

OS početna strana

Projektni zadatak

Projektni zadatak za 2023/2024. godinu

Virtuelna masina sa instaliranim i podesenim razvojnim okruzenjem. Šifra korisnika je: os

Tekuća verzija dokumenta sadrži postavku projekta koja važi počev od junskog ispitnog roka. Radi lakšeg praćenja izmena, na kraju dokumenta je dat zapisnik revizija sa navedenim izmenama u svakoj verziji. Obavezno pratiti verzije dokumenta.

Pravila za predaju projekta

Projekat se predaje isključivo kao jedna zip arhiva. Sadržaj arhive treba podeliti u dva direktorijuma: src i h. U prvi direktorijum (src) treba smestiti sve .cpp i .S fajlove, a u drugi (h) sve .h fajlove koji su rezultat izrade projekta. Opisani sadržaj ujedno treba da bude i jedini sadržaj arhive (arhiva ne sme sadržati ni izvršive fajlove, ni biblioteke, ni .cpp i .h fajlove koji predstavljaju bilo kakve testove, niti bilo šta što ovde nije navedeno).

Projekat je moguće predati (engl. upload) više puta, ali do trenutka koji će preko imejl liste biti objavljen za svaki ispitni rok i koji će uvek biti prvi radni dan pre ispita. Na serveru uvek ostaje samo poslednja predata verzija i ona će se koristiti na odbrani.

Za izlazak na ispit neophodno je predati projekat (prijava ispita i položeni kolokvijumi su takođe preduslovi za izlazak na ispit). Nakon isteka roka predati projektni zadaci se brišu, pa je u slučaju ponovnog izlaska na ispit potrebno ponovo postaviti ažurnu verziju projektnog zadataka.

Predaja projekta

Projekat predat posle zadatog roka se ne uzima u razmatranje. Nepoštovanje ostalih pravila za predaju projekta povlači negativne poene.